Fundacja organizuje pomoc rzeczową dla podopiecznych poprzez przekazanie potrzebnej żywności, środków chemicznych gospodarstwa domowego, odzieży, artykułów szkolnych lub innych, aktualnie niezbędnych przedmiotów.

Aby otrzymać pomoc na konkretny cel należy złożyć dokumenty:
- Formularz Zgłoszeniowy (pobierz tutaj)
- Apel o pomoc skierowany do Zarządu
- Zaświadczenie/oświadczenie o zarobkach otrzymujących gospodarstwo domowe (wzór)
- Zaświadczenie z Urzędu Pracy*
- Odcinek emerytury/renty*
- Zaświadczenie z PCPR, OPS*
- Opinia lekarza prowadzącego z opisem przypadku oraz potrzebnym leczeniem
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Kserokopia historii choroby
- Kserokopia dowodów osobistych rodziców/ opiekunów prawnych
- 2 zdjęcia podopiecznego (elektronicznie)
    * jeśli dotyczy

Co dalej?

Do 30 dni podejmowana jest decyzja przez Zarząd o przyznaniu lub odmowie udzielenia pomocy. Osoby, których wnioski zostały zakwalifikowane do pomocy otrzymują decyzję drogą listowną oraz podpisywane zostaje porozumienie na mocy którego osoba zgłaszająca zostaje podopiecznym Fundacji Stonoga.

Wszystkie szczegóły zawarte są w Regulaminie Przyznawania Pomocy Przez Fundację Stonoga

Zastrzegamy, że nie każde zgłoszenie będzie pozytywnie rozpatrzone.

 

Ważne dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin Przyznawania Pomocy Przez Fundację Stonoga

Regulamin Akcji Pomocowej

Zestawienie kosztów