Fundacja udziela pomocy w sfinansowaniu lub dofinansowaniu:
- zakupu sprzętu medycznego, ortopedycznego, medycznego
- zakupu lekarstw, artykułów medycznych i pielęgnacyjnych
- zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych, turnusów rehabilitacyjnych
- zabiegów, operacji, badań, wizyt specjalistycznych


Aby otrzymać pomoc na konkretny cel należy złożyć dokumenty:

- Formularz Zgłoszeniowy (pobierz WZÓR)
- Apel o pomoc skierowany do Zarządu
- Zaświadczenie/oświadczenie o zarobkach otrzymujących gospodarstwo domowe
- Zaświadczenie z Urzędu Pracy*
- Odcinek emerytury/renty*
- Zaświadczenie z OPS/MOPS/GOPS*
- Opinia lekarza prowadzącego z opisem przypadku oraz potrzebnym leczeniem
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Kserokopia historii choroby
- kopię aktu urodzenia podopiecznego (jeśli jest niepełnoletni)
- kopię postanowienia o ustanowienie opieki prawnej dla ubezwłasnowolnionego (jeżeli jest ubezwłasnowolniony)
- 2 zdjęcia podopiecznego (w wersji elektronicznej na adres: fundacja@fundacjastonoga.pl)
- formularz zgody osoby wskazanej do kontaktu (pobierz WZÓR)
- formularz zgody w zaświadczeniu/oświadczeniu o dochodach (pobierz WZÓR)
- formularz zgody kuratora podopiecznego ubezwłasnowolnionego częściowo – jeżeli jest wymagana (pobierz WZÓR)

UWAGA! Niekompletnie wypełnione Formularze Zgłoszeniowe nie będą rozpatrywane!

 

Co dalej?

Do 30 dni podejmowana jest decyzja przez Zarząd o przyznaniu lub odmowie udzielenia pomocy. Osoby, których wnioski zostały zakwalifikowane do pomocy otrzymują decyzję drogą listowną oraz podpisywane zostaje porozumienie na mocy którego osoba zgłaszająca zostaje podopiecznym Fundacji Stonoga.

Wszystkie szczegóły zawarte są w Regulaminie Przyznawania Pomocy Przez Fundację Stonoga

Zastrzegamy, że nie każde zgłoszenie będzie pozytywnie rozpatrzone.

 

Ważne dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgody osoby wskazanej do kontaktu 

Formularz zgody w zaświadczeniu/oświadczeniu o dochodach

Formularz zgody kuratora podopiecznego ubezwłasnowolnionego częściowo 

Regulamin Przyznawania Pomocy Przez Fundację Stonoga

Regulamin Akcji Pomocowej

Zestawienie kosztów