Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Poniżej zamieszczono informacje dla Darczyńców.

 

DARCZYŃCY

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych darczyńców jest  Fundacja Stonoga” z siedzibą w Mikołowie  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000353992 , sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca: adres siedziby i miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Pszczyńska nr 25, 43-190 Mikołów NIP: 6351810609, REGON: 241567220, adres poczty elektronicznej fundacja@fundacjastonoga.pl, numer telefonu:  530-761-071
 
 
Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe darczyńców zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ) i innymi przepisami prawa oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe darczyńców przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 

Zakres przetwarzanych danych osobowych
 
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe darczyńców w postaci: imię,  nazwisko, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, NIP, nagranie dźwięku mowy.
 
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 
Administrator danych przetwarza dane osobowe darczyńców w następujących celach:
1.       wykonanie umowy darowizny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - przez okres do dnia wykonania umowy;
2.       wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – m. in. wystawiania deklaracji podatkowych, przechowywania dokumentów dla celów podatkowych i księgowych,  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - przez okres wskazany w przepisach prawa;
3.       dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikających z zawartej umowy darowizny (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. 1 d RODO), przez okres do upływu terminu przedawnienia powyższych roszczeń, a w przypadku wystąpienia w tym czasie z roszczeniem na drogę postępowania sądowego, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia lub wszczęcia innego postępowania – przez okres trwania takich postępowań do wyczerpania wszelkich możliwych środków zaskarżenia i zakończenia  wszczętych postępowań;
4.       udostępnianie danych osobowych podopiecznym – za zgoda darczyńcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) do czasu odwołania takiej zgody
5.       kontaktowania się z darczyńcami w celu zapytania, czy darczyńca wspomoże podopiecznego Fundacji „Stonoga” darowizną lub inną formą wsparcia oraz przekazania informacji na temat podopiecznego. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f – w celu wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  a więc wypełniania przez Fundację „Stonoga” jej zadań statutowych i prowadzenia akcji pomocowych dla jej podopiecznych) przez okres 12 miesięcy
 
 
Odbiorcy danych osobowych
 
Administrator przekazuje dane osobowe darczyńców następującym podmiotom:
1.       podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora: podmiotom udostepniającym serwer pocztowy i obsługującym pocztę elektroniczną po względem informatycznym, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, pomoc prawną, podatkową
2.       podmiotom będących administratorami danych osobowych darczyńców: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską (w celu wykonania umowy, rozpatrzenia roszczeń darczyńców), podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), podmiotom współpracującym z Administratorem przy obsłudze księgowej, podatkowej, prawnej – w zakresie  jakim staną się administratorami danych, a także za zgodą darczyńcy – podopiecznym na pomoc którym została dokonana darowizna
3.       podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, organom podatkowym
 
W przypadku zgody darczyńcy na przekazanie jego danych osobowych podopiecznemu, może on w każdej chwili taką zgodę odwołać bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych darczyńców do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
 
Uprawnienia darczyńcy
 
Darczyńcom, w zakresie ich danych osobowych przysługuje prawo:
1.       dostępu do danych - zgodnie z art. 15 RODO;  
2.       sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe - zgodnie z art. 16 RODO ;
3.       usunięcia danych jeśli np. gdy dane osobowe  nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane bądź zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta - zgodnie z art. 17 RODO;
4.       ograniczenia przetwarzania danych np. gdy kwestionuje On prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych - zgodnie z art. 18 RODO
5.       przenoszenia danych – przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych lub do darczyńcy - w zakresie określonym w art. 20 RODO)
 
Z powyższych praw może darczyńca skorzystać składając wniosek w siedzibie Administratora na adres ul. Pszczyńska 25, 43-190 Mikołów, przesyłając go mailem na adres fundacja@fundacjastonoga.pl lub dzwoniąc pod numer tel. 530-761-071
Darczyńca ma także prawo do:
1.       wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
2.       skontaktowania się z Inspektorem Danych Osobowych w następujący sposób